Splátkový kalendář stanoví, kdy a kolik by měl dlužník splácet, aby umořil vymáhaný dluh.


Splátkové kalendáře mají v případech svou vlastní záložku ve vrchní liště. Vedle jejího názvu je puntík. Šedá barva znamená, že není vytvořen žádný kalendář, zelená značí aktivní kalendář, přičemž subjekt posílající peníze platí včas. Naopak červená signalizuje platby po splatnosti.


Kalendáře dělí Evolio na minulé, které již nemají účinnost a aktuální, podle nichž dlužník splácí.


Aktuální splátkové kalendáře

V části Aktuální splátkové kalendáře lze nové kalendáře vytvářet a zároveň spravovat ty stávající. Je možné mít více aktivních kalendářů v jednom případu, pokud je dva a více dlužníků, pro každého z nich odlišný.


Pokud dlužník uhradil splátkou více peněz a uživatel ji rozloží do dalšího měsíce viz níže, ve finančních položkách se tento přebytek zapíše až k datu této následující splátky!


Klasické splátky

Splátky klasického (generovaného) kalendáře jsou vypočteny na základě aktuální výšky dluhu. Pro vytvoření je třeba vybrat subjekt, určit frekvenci splátek a datum první splátky. Při zadání měsíční splátky se poté pomocí tlačítka Vypočítat počet splátek spočítá v Evoliu, kolik splátek bude potřeba k uhrazení pohledávky touto částkou. Naopak tlačítko Vypočítat výši splátek při zadání počtu splátek propočítá výši jedné splátky. Kalendář lze poté generovat, po vygenerování poslat poštou nebo emailem (poslední dvě funkce se používají pouze při velkém množství kalendářů).


Do kalendáře se dokáží automaticky zapsat příchozí platby, které uživatel uvidí napravo od splátkového kalendáře. Jedná se o zelené obdélníčky s datem a částkou. Jsou zarovnány k tabulce, podle přesahu do řádků poznáte kolik splátek platba pokryla.


Evolio platby při párování primárně přiřazuje k aktuálnímu měsíci. Pokud však splátka z předešlého měsíce není uhrazena a ještě nenastal den splátky v aktuálním měsíci, přiřadí platbu k tomu minulému. Na obrázku je datum platby 2.2 ale splátka měla být provedena v lednu, přesto je uhrazena nejdříve lednová splátka a přeplatek byl převeden do únorové splátky.


Takto se však kontroluje pouze minulý měsíc. Pokud splátka s datem splatnosti před dvěma a více měsíci není zaplacena, Evolio ji ponechá neuhrazenou.


Image Placeholder

A naopak, když už nastal den splátky v měsíci a platba přišla po tomto datu, uhradí se aktuální měsíc a přeplatek se převede do následujícího měsíce. Na obrázku je datum splátky 5.2 a splátka byla uhrazena 19.2. I když dlužník má platby po splatnosti z minulých měsíců, platba došla až po 5.2., proto systém rozloží platbu do února a března. To se také stane, pokud je splátka uhrazena ve stejný den.


Image Placeholder

Manipulace s platbami

S jednotlivými platbami můžete v rámci splátkového kalendáře pohybovat. Po kliknutí na danou platbu určíte, co se s ní má stát.


Posunutím nahoru platbu přiřadíte ke dřívější splátce, posunutím dolů naopak k pozdější.


Pokud dlužník zaplatí mnohem více, než v dané období měl, můžete platbu roztáhnout a uhradit tak 3 nebo více splátek. Zmenšením platbu vrátíte do původní podoby a vznikne přeplatek.


Image Placeholder

Pokud nastal den po splatnosti a ke splátce v kalendáři není přiřazena platba, zobrazí se v řádku u částky červené upozornění Po splatnosti.


Individuální splátky

Rozdíl v tomto kalendáři, oproti generovaným splátkám, spočívá v ručním dopisování splátek uživatelem Evolia, dle domluvy s dlužníkem. Při vytváření kalendáře zadejte datum první splátky a její výši. Tento kalendář se vyplatí, pokud dlužník neplatí pravidelně nebo s větším, než měsíčním časovým odstupem.


Image Placeholder

Každou následující příchozí splátku přidáte pomocí tlačítka Přidat splátku. Opět ručně doplníte datum a částku.


Image Placeholder

Úvěrové kalendáře

Dalšími kalendáři se zabývá samostatný článek, protože tyto kalendáře se využívají pro poskytnutí půjčky.


Úpravy splátkového kalendáře

První úpravy lze provést pomocí tří teček v pravém horním rohu splátkového kalendáře. Otevře se menu s Nastavením a možnostmi odeslání kalendáře např. věřiteli. Možnost Poslat poštou nebo emailem, přidá do kalendáře příznak a zařadí jej do Přehledu, kde je další osoba odešle. Tato funkcionalita se hodí pouze pro velké množství kalendářů.


Po kliknutí na Nastavení se zobrazí formulář, ve kterém lze upravovat a doplnit údaje ke kalendáři. Tlačítko Ukončit platnost převede kalendář do záložky Minulé splátkové kalendáře.


I jednotlivé splátky dokáže uživatel měnit. Najetím myši se řádek prodlouží a zobrazí nové možnosti. Tužka upravuje výši a datum splátky, Zdvojené fajfky přidávají datum PTP – příslib termínu platby.


Úpravy v kalendáři individuálních splátek jsou stejné jako u generovaných, pouze přibyla u možnost odstranit platbu.


Minulé splátkové kalendáře

Minulé kalendáře jsou ty, které již nejsou platné a byly ukončeny skrze Nastavení, viz výše. Nezobrazují se ale kalendáře, které byly smazány.


U každého kalendáře jsou zobrazeny stejné informace. Na rozdíl od sekce Aktuální se u kalendářů s generovanými splátkami tady zobrazuje pouze výčet všech minulých, přijatých splátek. Budoucí splátky, které měly být zaplaceny se jsou skryty.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?